Terms & Conditions

Artikel 1 – Definities
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

1.1  Gebruiker: de partij die het gebruiksrecht afneemt;
1.2  Gebruiksrecht: het beperkte recht dat In2event tegen betaling aan Gebruiker verleent om de webapplicatie “in2event” te gebruiken;
1.3  “in2event”: de webapplicatie waarmee organisatoren van festivals en overige evenementen de activiteiten binnen die festivals of evenementen, waaronder programmering, marketing, planning etc. digitaal kunnen monitoren en plannen;
1.4  Ondersteuning: de informatie over en de hulp bij het gebruik van “in2event” die In2event gevraagd en ongevraagd aan Gebruiker verstrekt;
1.5  Overeenkomst: de onderhavige licentieovereenkomst;
1.6  Vergoeding: de aan In2event verschuldigde tegenprestatie per evenement voor het gebruik van de webapplicatie;
1.7  Webapplicatie: “in2event”


Artikel 2 Gebruiksrecht

2.1  In2Event verleent hierbij aan Gebruiker het niet- exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de webapplicatie “in2event”, welk recht Gebruiker hierbij aanvaardt.
2.2  Het is Gebruiker uitsluitend toegestaan de webapplicatie “in2event” te gebruiken voor het doel waarvoor haar deze webapplicatie ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van de webapplicatie dient steeds plaats te vinden met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.
2.3  In2event heeft het recht, naar eigen inzicht, vernieuwingen aan te brengen in de webapplicatie “in2event”. Zij zal Gebruiker van deze vernieuwingen tijdig op de hoogte brengen voor zover deze vanbelang zijn voor het gebruik van de webapplicatie, één en ander naar het oordeel van In2event.
2.4  De algemene (inkoop)voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 3 Inwerkingtreding en looptijd overeenkomst

3.1  Het gebruiksrecht op “in2event” wordt voor de duur van één jaar verleend en is beperkt tot de normale bedrijfsuitoefening van Gebruiker.
3.2  Het gebruiksrecht wordt steeds stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd na ommekomst van enige periode van een jaar, tenzij één van partijen deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk (per aangetekende brief of elektronisch) opzegt.
3.3  Bij beëindiging van deze overeenkomst zal Gebruiker geen toegang meer hebben tot de web applicatie “in2event”. In2Event zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, nimmer gehouden zijn aan Gebruiker enige vergoeding terug te betalen.

Artikel 4 Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1  Gebruiker verplicht zich niet toe te staan dat de webapplicatie “in2event” wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Gebruiker en haar medewerkers.
4.2  Het is Gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
4.3  Het is Gebruiker verboden
– de technische en organisatorische beveiliging van “in2event” te doorbreken;- het geheel of delen van “in2event” dan wel enige kopie daarvan te verhuren of aan derden in gebruik te geven;
– “in2event” te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
– conversie te plegen en storingen op te heffen; behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van In2event;
– trainingen, opleidingen en educatie met “in2event” ten behoeve van derden te verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In2event;
– “in2event” anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van In2event;
– zonder gebruiksrecht gebruik te maken van “in2event”.

Artikel 5 Gebruiksvergoeding, facturering en betaling

5.1 De door Gebruiker aan In2event te betalen vergoeding voor het gebruiksrecht van de webapplicatie is voor het eerste jaar een introductieprijs, die ineens en vooraf dient te worden voldaan.
5.2 In2event is gerechtigd vanaf het tweede jaar de gebruiksvergoeding te wijzigen. Die gebruiksvergoeding zal drie maanden voor afloop van het eerste jaar aan Gebruiker bekend worden gemaakt.
5.3 De gebruiksvergoeding dient te worden voldaan binnen 21 dagen na verzending van de desbetreffende factuur.
5.4 Ingeval van niet tijdige of niet volledige betaling is In2event gerechtigd aan Gebruiker buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen van 15% over de hoofdsom alsmede, vanaf de factuurdatum, een rente op basis van 1% per maand.
5.5 In het geval als in het vorige lid bedoeld heeft In2event het recht haar eigen prestaties op te schorten, de toegang tot het gebruiksrecht te blokkeren dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 6 Verplichtingen van Gebruiker

6.1 Gebruiker zal een wijziging in haar elektronische adresgegevens onmiddellijk per mail aan In2event doorgeven.
6.2 Gebruiker dient de gegevens die zij door de webapplicatie “in2event” over de door haar georganiseerde events en/of andere evenementen invoert, zelf op te slaan en voor een deugdelijke back up zorg te dragen. Op In2event rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Gebruiker ingevoerde gegevens.
6.3 Gebruiker is ermee bekend dat de webapplicatie “in2event” een webbased product is. Zij draagt zorg voor het goede functioneren van haar hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van “in2event”.
6.4 Gebruiker staat er voor in dat de door haar ten behoeve van “in2event” gebruikte apparatuur en software voldoen aan de systeemeisen. Zij is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om de apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
6.5 Gebruiker zal In2event alle informatie en medewerking verschaffen – waaronder mede begrepen het doorgeven aan In2event van correcte en actuele NAW-gegevens, die In2event nodig heeft voor het in standhouden van de “in2event”- diensten.

Artikel 7 Ondersteuning

7.1 Gebruiker heeft uitsluitend recht op ondersteuning van In2event indien zij een gebruiksrecht heeft op de webapplicatie “in2event”.
7.2 Deze ondersteuning kan door In2event worden uitgevoerd op locatie dan wel per post, e-mail of telefoon.

Artikel 8 Verplichtingen In2Event

8.1 In2event zal zich inspannen voor een optimale beschikbaarheid van de webapplicatie “in2event”.
8.2 In2event verplicht zich om de webapplicatie (preventief) te onderhouden. Het is haar om die reden toegestaan de toegang tot de webapplicatie tijdelijk te blokkeren of het gebruik ervan te beperken als dit noodzakelijk is voor het onderhoud, het verrichten van aanpassingen of verbeteringen of voor de veiligheid en bescherming van de webapplicatie.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is In2event nimmer verplicht tot het uitvoeren van een dataconversie.

Artikel 9 Gebruik van de webapplicatie

9.1 Indien In2event op verzoek of met voorafgaande instemming van Gebruiker werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Gebruiker worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van In2event. In2event is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke of aanvullende schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
9.2 Gebruiker aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Gebruiker en In2event kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (een vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Gebruiker nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
9.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal In2event Gebruiker desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 10 Gebruik van de webapplicatie

10.1 In2event geeft Gebruiker toegang tot de webapplicatie door middel van het verstrekken van login-gegevens die moeten worden ingevoerd op de website van In2event. Gebruiker is verplicht deze login-procedure te volgen.
10.2 Het is In2event toegestaan de login-procedure te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen. Gebruiker zal daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht.
10.3 Gebruiker is verplicht de login-gegevens volstrekt geheim te houden en is aansprakelijk voor ieder gebruik van haar login-gegevens.
10.4 In2Event heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Gebruiker tot de webapplicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van enig ander oneigenlijk gebruik.

Artikel 11 Verwerking persoonsgegevens

11.1 Indien en voor zover Gebruiker met de webapplicatie “in2event” persoonsgegevens verwerkt, is zij daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
11.2 Gebruiker staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Zij vrijwaart In2event voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door haar verwerkte gegevens al dan niet voortvloeiend uit een schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 In het kader van de overeenkomst worden geen intellectuele eigendomsrechten door In2event aan Gebruiker overgedragen. De intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij In2event en/of door haar ingeschakelde derden. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich van iedere (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
12.2 Indien en voor zover Gebruiker wordt geconfronteerd met een actie die gegrond is op de bewering dat In2event inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, verplicht zij zich In2event daarvan schriftelijk in kennis te stellen en kopieën te verstrekken van alle desbetreffende correspondentie en informatie die haar in dat geval ter kennis komt. Ingeval van een dergelijke actie is In2event bij uitsluiting gerechtigd verweer te voeren, alsmede onderhandelingen ten einde tot een schikking te komen, dit met uitsluiting van Gebruiker.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 In2event sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van In2event, haar werknemers of van derden waarvan In2event zich bedient, zulks tot een maximumbedrag van de vergoeding.
13.2 Voor de gevolgen van door of ten behoeve van Gebruiker aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op de webapplicatie “in2event” is In2Event nimmer aansprakelijk.
13.3 In2event is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook van Gebruiker die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de webapplicatie “in2event”.
13.4 Elke eventuele aansprakelijkheid van In2event wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting jegens Gebruiker ontstaat in alle gevallen slechts als Gebruiker In2event onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk per brief of elektronisch in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om haar verplichtingen alsnog (juist) na te komen en In2event na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
13.5 Elk recht op schadevergoeding voor Gebruiker vervalt als Gebruiker geen maatregelen neemt om de schade te beperken of niet voorkomt dat deze schade ontstaat of indien Gebruiker nalaat In2event zo spoedig als men redelijkerwijs mogelijk is over deze schade te informeren en haar alle relevante gegevens te voorzien.

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel en/of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding jegens elkaar zijn gehouden. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk onder overlegging van de nodige bewijsstukken de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
14.2 Van overmacht aan de zijde van In2event is in ieder geval sprake indien derden niet aan hun verplichtingen jegens In2event voldoen.

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de informatie die aan partijen bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden, een strikt vertrouwelijk karakter dragen.
15.2 Partijen verplichten zich om het bestaan en de inhoud van hun onderlinge relatie alsmede van alle informatie die aan partijen bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden strikt geheim te houden en daarover aan derden geen mededelingen te doen.
15.3 Gebruiker erkent dat het ter beschikking stellen van een gebruiksrecht voor de web applicatie in2event een vertrouwelijk karakter heeft en zij zal zich onthouden van het verstrekken van welke informatie over deze webapplicatie ook aan derden, teneinde te voorkomen, dat die derden, waaronder met name ook concurrenten van In2event, kennis van deze webapplicatie zullen kunnen vergaren.
15.4 Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de verplichtingen genoemd in dit artikel zo goed mogelijk te kunnen nakomen.
15.5 De uit dit artikel voor ieder van partijen voortvloeiende verplichtingen gelden zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als gedurende vijf jaren na afloop daarvan.

Artikel 16 Eerdere overeenkomst, deelbaarheid, toepasselijk recht en geschillen

16.1 Deze overeenkomst vervangt eventuele eerdere overeenkomsten tussen partijen, die met de ondertekening van deze overeenkomst zijn komen te vervallen.
16.2 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen verplichten zich dan over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg te plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling(en).
16.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.4 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
16.5 Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.
16.6 Bovengenoemde bepalingen blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.